Søgefunktion Links
Hvad er brandsikring
Find en specialist inden for passiv brandsikring
Regler og lovgivning mv.
Nyhedsbreve
Publikationer
Publikationer
Om fagudvalget Bogmærk side Print side

Baggrund
Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes samt at samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares intakte.

Værdigrundlag
Med udgangspunkt i medlemsvirksomhedernes samlede know how har SikkerhedsBranchens Fagudvalg: Dansk Passiv Brandsikring til formål på en professionel, veldokumenteret og samfundsrelevant måde at fremme effektiv passiv brandsikring i danske bygninger.

Vision

Vi vil skabe øget fokus på vigtighed, korrekt udførelse og varig kvalitet af den passive brandsikring gennem at være førende inden for indsamling og formidling af viden om passiv brandsikring og dermed fremstå som foretrukket videncenter over for lovgivere, myndigheder, offentlige forvaltninger og instanser samt byggebranchens parter og branchens aktører i øvrigt.

Formål

Fagudvalget: Passiv Brandsikring har til formål:

  • at varetage medlemmernes synspunkter og interesser samt at fremme og udvikle markedet.
  • at arbejde for indflydelse i forhold til nationale og internationale myndigheder, standardiseringsorganiosationerm.v. i overensstemmelse med medlemmernes interesser.
  • at fremme medlemmernes kontakt og drøftelse af fælles problemer.
  • at fremme udvekslingen af information, udgive brochurer og rapporter samt etablere andre aktiviteter i medlemmernes interesse.

Målsætning
Til stadighed at varetage medlemmernes synspunkter og fremme medlemmernes forretningsmæssige interesser gennem en målrettet påvirkning af lovgivere, myndigheder, offentlige forvaltninger of instanser samt den generelle offentlige debat og branchens aktører i øvrigt.

Aktiviteter nationalt

Jo bedre passiv brandsikring, jo mindre afhængig bliver redning af liv og materielle værdier af den aktive brandsikring, f.eks. sprinklere, ildslukkere m.v. Medlemsvirksomhederne i SikkerhedsBranchens Fagudvalg: Passiv Brandsikring har alle en højt specialiseret viden på eget område. Derfor udveksler medlemmerne rapporter, data og andre informationer.

Udadtil ønsker fagudvalget at medvirke til at øge informationsniveauet og kvaliteten af dem offentlige debat om passiv brandsikring. Det sker ved møder, brochurer, rapporter, vejledninger m.v. i eget regi eller i samarbejde med andre.

Fagudvalget deltager gerne i relevant udvalgsarbejde.

Formidling heraf sker til medlemmerne ved nyhedsbreve og møder.
Medlemmerne kan i reglen invitere et antal medarbejdere, kunder og andre gæster med til møderne, der fokuserer på faglige indlæg, spørgsmål og debat samt socialt samvær.

Fagudvalget inviterer også f.eks. myndigheder som foreningens gæster til møderne, der ofte resulterer i artikler til fagtidsskrifter. Desuden opfordres medlemmerne til at benytte sig af sekretariatet og hjemmesidens samling af dokumenter fra udvalgsarbejde mv.

Aktiviteter internationalt

I erkendelse af, at en stadig større del af love, regulativer, standarder og normer fastsættes på europæisk plan, ønsker fagudvalget at øve indflydelse på dette arbejde. Fagudvalget er derfor medlem af den europæiske organisation for passiv brandsikring, European Association for Passiv Fire protection (EAPFP), www.eapfp.com.

Vedtægter

Her kan du se SikkerhedsBranchens vedtægter:
Vedtægter for Sikkerhedsbranchen

Historie

SikkerhedsBranchens fagudvalg: Passiv Brandsikring blev dannet i 2010. Grundlaget for fagudvalget var medlemmer fra den nedlagte forening: Dansk Forening for Passiv Brandsikring (DFPB), der blev stiftet den 29. marts 1996 og foreningen ændrede den 22. november 2007 navn til Dansk Passiv Brandsikring (DPB).

På generalforsamling 21. marts 2002 fratrådte Axel Hartmann, Imprex som formand og nyvalgt formand blev Carl Axel Lorentzen, Pilkington (indtil 2009). Samtidig blev DBI valgt som hjemsted for sekretariatet.

DFPB’s første tid (af Olaf Smith-Hansen)
Inspireret af et Firesafe seminar i august 1995 drøftede Olaf Smith-Hansen og Hans Mogensen samt andre personer i Rockwool gruppen i efteråret 1995, om der var basis for at danne en dansk brancheforening for passiv brandsikring.

Formålet skulle bl.a. være at arbejde for bedre Normer i Danmark og EU, hvor nye europæiske standarder netop var under udarbejdelse. Også andre formål blev nævnt i de første sonderinger med DBI, Skamol og Firesafe.

Skamol var ikke interesseret, men Firesafe og DBI svarede positivt, og med Hans Mogensen som drivkraft blev der primo 1996 udarbejdet forslag til vedtægter m.v.
Med endnu et par interesserede fra Imprex og Condor Kemi blev der afholdt stiftende generalforsamling hos Rockwool International A/S 1996.03.29. Til stede var 7 personer: Ejnar Danø, Axel Hartmann, Leif Brunckhorst, Mette Lorentzen, Brian Nielsen, Hans Mogensen og Olaf Smith-Hansen.

Med enkelte ændringer blev det foreslåede grundlag og budget, incl. Kontigent 5.000 kr./år, vedtaget af forsamlingen. Bestyrelsen konstituerede sig med Axel Hartmann som formand, Brian Nielsen næstformand, Hans Mogensen sekretær og endvidere Mette Lorentzen som medlem. Ejnar Danø blev revisor.

Senere forlod Hans Mogensen Rockwool International A/S og dermed DFPB. Han blev på det internationale område efterfulgt af Hans Christian Teisen, som støttet af bestyrelsen flere gange fik EAPFP til at formulere klare positioner i den europæiske brand debat.
Samtidig indtrådte Olaf Smith-Hansen i bestyrelsen og blev foreningens nye sekretær – i samarbejde med Alice Andersen om mange praktiske opgaver. Formand, sekretær og en næsten uændret bestyrelse fandt snart ind i et godt og stabilt samarbejde.

Blandt de mest positive aktiviteter kan nævnes 2 årlige velbesøgte møder for medlemmer og gæster, medvirken ved udarbejdelse af DBI-vejledning 31 samt repræsentation i det nationale netværk på brandområdet. Dermed udviklede DFPB efterhånden sin egen profil frem til generationsskiftet primo 2002.